Twój koszyk
W koszyku
Title
Przejdź do treści
Regulamin sklepu internetowego z monetami WorldCoins - monety świata

 
Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień monet poprzez stronę internetową www.worldcoins.pl

 
§1. Definicje i postanowienia ogólne

 
1. Operatorem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.worldcoins.pl jest ATUT Tomasz Skiba z siedzibą przy ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina, nr NIP PL7772806706, REGON 301697755, zwana dalej „Sprzedającym”.
 
2. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym do korzystania z praw autorskich do nazwy, domeny, serwera, a także do treści, formularzy, logotypów, grafiki oraz zdjęć umieszczonych w sklepie internetowym.
 
3. Kupujący może uzyskać  dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku umieszonego w stopce na każdej stornie sklepu internetowego pod adresem www.worldcoins.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
4. Oferta przedstawiona w sklepie internetowym, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 
a) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar za pośrednictwem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.worldcoins.pl.
 
b) Konsumencie – należy przez to rozumieć kupującego będącego osobą fizyczną dokonującego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
c) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć stronę internetową umożliwiającą dokonywania zamówień, prowadzoną przez sprzedającego pod adresem internetowym www.worldcoins.pl.
 
d) Towarze – należy przez to rozumieć towary i produkty oferowane przez sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez sklep internetowy.
 
e) Cenie netto – należy przez to rozumieć cenę nie zwierającą podatku VAT.
 
f) Cenę brutto – należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT.
 
g) Umowie sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym w wyniku i z chwilą zaakceptowania oferty kupującego przez sprzedającego.
 
h) Dostawcy – należy przez to rozumieć operatora dostarczającego towar do kupującego.
 
i) Koszty dostarczenia towaru – należy przez to rozumieć opłatę wysyłki pocztowej lub wysyłki kurierskiej dotyczącej dostawy towaru do kupującego.
 
j) Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw towarów  określonych do realizacji przez kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
k) Koncie – należy przez to rozumieć osobiste, indywidualne konto kupującego zarejestrowane w sklepie internetowym w celu dokonywania zamówień, zabezpieczone poprzez ustanowiony login i hasło dostępu przez kupującego.
 
l) Regulaminie – należy przez to rozumieć poniższy regulamin, który  reguluje zasady dokonywania zamówień poprzez stronę internetową www.worldcoins.pl.

 
§2. Rejestracja konta użytkownika i korzystanie z usług sklepu internetowego

 
1. W ramach sklepu internetowego sprzedający świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego, umożliwienie kupującemu składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, umożliwienie kupującemu rejestrację konta użytkownika w sklepie internetowym i utrzymanie tego konta, umożliwienie komunikacji pomiędzy sprzedającym a kupującym za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej, otrzymywanie przez kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.
 
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy kupujący wyświetli stronę internetową sklepu internetowego lub z chwilą zarejestrowania się kupującego i utworzenia indywidualnego konta w sklepie internetowym.
 
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do składania zamówień przez kupującego i korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.
 
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
 
5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej sklepu internetowego, a w przypadku kupujących zarejestrowanych – poprzez usunięcie indywidualnego konta użytkownika.
 
6. Kupujący dokonując rejestracji w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży towarów. Administratorem danych osobowych jest sprzedający.
 
7. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@worldcoins.pl
 
8. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach i promocjach).
 
9. Sprzedający informuje, że system informatyczny sklepu internetowego może wykorzystywać tzw. pliki  „cookies“, Szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych plików zostały opisane w regulaminie wykorzystania plików cookies.
 
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony internetowej sklepu internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z serwisem, które leżą po stronie kupującego.
 
11. Do korzystania z usług sklepu internetowego przez kupującego niezbędny jest dostęp do internetu, i aktywne konto e-mail. Do składania zamówień niezbędny jest również numer telefonu kontaktowego.
 
12. Poprzez rejestrację konta użytkownik kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu sklepu internetowego, zaakceptował jego warunki w całości, oraz, że spełnia warunki wymagane do korzystania ze sklepu internetowego określone w regulaminie.
 
13. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia dokonywane są przez zalogowanie się na swoje konto i podanie loginu i hasła. Ustanowione hasło i login mają charakter poufny.
 
14. Kupujący jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta oraz do dołożenia najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 
15. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto. Usunięcie konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych kupującego z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@worldcoins.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sprzedający i kupujący zgodnie postanowią inaczej.
 
16. Kupującemu nie wolno korzystać ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 
§3. Warunki dokonywania zamówień towaru

 
1. Kupujący składa zamówienie na stronie internetowej. Sprzedający przesyła kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub poprze pocztę elektroniczną e-mail.
 
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez sprzedającego, co skutkuje wysłaniem kupującemu e-maila z numerem zamówienia.
 
4. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia lub złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 
5. Dokonywanie zamówień poprzez sklep internetowy jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
6. Cena brutto towaru umieszczona jest na stronie internetowej sklepu internetowego, do każdego rodzaju towaru osobno. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.
 
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów stanowiących ofertę sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania towarów z oferty, udzielania rabatów na dane towary, wprowadzania do oferty towarów w cenie promocyjnej. Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na towary już zamówione przez kupującego.
 
8. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 
9. Sprzedający dostarcza towar kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, natomiast dokument sprzedaży jest dostarczany w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego. Składając zamówienie i akceptując regulamin kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej.
 
10. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedającego kwoty wraz z kosztami dostarczenia towaru.
 
11. Bezpośredni kontakt kupującego ze sprzedającym jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej www.worldcoins.pl w zakładce „kontakt”, za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres sklep@worldcoins.pl lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu od sprzedającego
 
12. W razie wystąpienia braku w asortymencie zamówionego towaru, sprzedający poinformuje o tym kupującego przed realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości lub części zamówienia.
 
13. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedającego kwoty wraz z kosztami dostawy zamówienia.
 
14. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 
15. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.
 
16. Koszty odesłania wymienianego towaru oraz koszt powtórnej wysyłki towaru do kupującego pokrywa kupujący. Sprzedający nie prymuje przesyłek wysłanych za  pobraniem.
 
17. Aktualne dostępne formy płatności w sklepie internetowym są określone na stronie internetowej www.worldcoins.pl
 
18. Sprzedający zapewnia dostarczenie zamówionych towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka do innego kraju jest możliwa po indywidualnych ustaleniach pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 
19. Sposoby, koszty oraz obszar dostarczenia towaru są podawane na stronie internetowej sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.
 
20. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność i koszty wynikłe wskutek nie odebrania zamówionego towaru.
 
21. Podczas dostawy towaru kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, czy nie widnieją ślady otwierania przesyłki. W razie wystąpienia powyższych zdarzeń kupujący proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki i spisanie wraz z dostawcą protokołu szkody.
 
22. W razie opóźnienia w dostawie towaru do kupującego kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin dostawy a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zostaną wówczas zwrócone na konto bankowe kupującego.
 
23. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 
24. Sprzedający dokona wysyłki zamówionego towaru po opłaceniu całości zamówienia przez kupującego. Wysyłka towaru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy na odległość w przypadku towarów, w opisie których nie zaznaczono inaczej.
Jeśli w opisie towaru istnieje informacja o innym terminie dostawy, wówczas towar zostanie wysłany do kupującego w tym terminie.

 
§4. Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@worldcoins.pl przed jego upływem.
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej powyżej umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, towar powinien zostać zwrócony sprzedającemu zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 
3. Sprzedający niezwłocznie przesyła kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez kupującego adres e-mail.
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, kupujący może zwrócić towar przesyłając go pod adres ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina.
 
5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Sprzedający ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody przez sprzedającego na poniesienie wymienionych kosztów.
 
6. Zwracany przez kupującego towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy zwrotu towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W takim przypadku sprzedający może zwrócić kupującemu kwotę wartości towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru.
 
7. W przypadku otrzymania od kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od kupującego ww. oświadczenia, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych towarów, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przez dokonaniem wysyłki przez sprzedającego. Jeżeli natomiast odstąpienie od umowy zostało dokonane po dostarczeniu towaru do kupującego przed dostarczeniem towaru do kupującego lecz po dokonaniu wysyłki przez sprzedającego, sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów.
 
8. Zwracane towary sprzedający oceni pod względem oryginalności, braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru.
 
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
10. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje kupującemu prawo odstąpienia od umowy przy zakupie następujących produktów:
- których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- których przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
- których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko tych towarów, których cena nie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Prawo to przysługuje więc tylko w przypadku towarów niebędących towarami wycenianymi na podstawie notowań na rynku finansowym. Sprzedający informuje, w swojej ofercie posiada towar, którego cena jest zależna od notowań cen na rynku finansowym. Przykładem takiego towaru są monety bulionowe złote i srebrne, których cena jest zależna od notowań wartości kruszcu. Taki towar z definicji nie podlega zwrotowi. Sprzedający może przyjąć zwrot ww. towaru jedynie po indywidualnych ustaleniach  kupującym.
 
12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z odpowiedzialności sprzedającego z tytułu wad towaru.

 
§5. Reklamacja z zwrot towaru

 
1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@worldcoins.pl
 
2. Zgłaszając reklamację, kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nr zamówienia, nazwę reklamowanego towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, sprzedający skontaktuje się z kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
 
3. Przesłanie przez kupującego dodatkowo zdjęć reklamowanego produktu na adres poczty e-mail sklep@worldcoins.pl będzie sprzyjało na szybsze rozpatrzenie reklamacji.
 
4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu sprzedający ma prawo zwrócić się do kupującego o przesłanie na koszt sprzedającego kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.
 
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

 
§6. Postanowienie końcowe

 
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
 
3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw kupującego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 
4. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, dotyczy to w szczególności inwestycji w monety wykonane z metali szlachetnych. Kupujący dokonując zakupów w sklepie internetowym oświadcza, że ryzyko to w całości go obciąża. Na wartość monet wykonanych z metali szlachetnych ma wpływ szereg czynników ekonomicznych. Na rynku finansowym działa szereg doradców finansowych, z porad których kupujący może skorzystać przed lub w trakcie dokonywania inwestycji.
 
5. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym jest dokonywana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Ogólne warunki zakupu towarów stosowane przez Klientów niebędących Konsumentami nie znajdują zastosowania.
 
6. Niniejszy regulamin, jak również wszelkie umowy zawarte za pośrednictwem sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu.
 

Wróć do spisu treści